รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
เบราเซอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-Project บน PC และ โน้ตบุ๊ค (12-10-2564)
แจ้งหน่วยงาน กิจกรรมใดในระบบที่ admin ไม่ได้จัดสรรปริมาณงานให้ ไม่ต้องทำแผนงาน/รายงานผลงาน เนื่องจากจะทำให้ผลงานในระบบ error (01-02-2565)
สสจ.ได้ปรับปรุงข้อมูลจัดสรรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 01 (KPI),02,03 และ 10 กผง. ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรรในระบบ ทั้งนี้ตัดยอดการบันทึกข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 65 (25-08-2565)
แจ้งหน่วยงาน กผง.อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการตามตัวชี้วัดปี66 เข้าในระบบ (27-10-2565)
แจ้งทุกหน่วยงาน แนวทางการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ของหน่วยงาน (28-10-2565)