รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
เบราเซอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-Project บน PC และ โน้ตบุ๊ค (12-10-2564)
แจ้งหน่วยงาน กิจกรรมใดในระบบที่ admin ไม่ได้จัดสรรปริมาณงานให้ ไม่ต้องทำแผนงาน/รายงานผลงาน เนื่องจากจะทำให้ผลงานในระบบ error (01-02-2565)
แจ้งทุกหน่วยงาน แนวทางการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน *** กองแผนงานจะตรวจสอบการบันทึกแผน/ผล ของหน่วยงานจากรายงาน ก.1/1 *** (25-10-2566)
แจ้งทุกหน่วยงาน ขอให้ทำแผนในระบบทุกกิจกรรม ***โดยกิจกรรม(ครั้ง1) ทำแผนระหว่าง ตค.66-มีค.67 และกิจกรรม(ครั้ง2)ทำแผนระหว่าง เมย.-พค.67 เท่านั้น*** และรายงานผลทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (10-11-2566)
พรบ.ปี 66 ไปพลางก่อน อนุมัติระหว่าง ตค.66 -พค.67(8 เดือน) ดังนั้นการทำแผนรายเดือนในระบบจะต้องสิ้นสุดภายใน พค.67 เท่านั้น หน่วยงานใดที่ทำแผนเกินไปจากเดือน พค.67 ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแนวทางการบันทึก 25/10/2566 (15-11-2566)