รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
แจ้งหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project ปีงบประมาณ 62 ไปพลางก่อน ทุกโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตาม คง2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (28-11-2562)
กองแผนงานขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในระบบ e-Project ปีงบประมาณ 62 ไปพลางก่อน ให้ครบถ้วนทุกโครงการ และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (23-12-2562)
กผง.ตรวจสอบพบว่ามีหน่วยงานที่ยังบันทึกแผนไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project ปีงบประมาณ 62 ไปพลางก่อน โดยทุกโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตาม คง2 ต้องสิ้นสุดภายในเดือนมี.ค.63 (15-01-2563)
สสจ.ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจัดสรรโครงการส่งเสริมพืชหลากหลายฤดูนาปรัง กผง.ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ปรับปรุงข้อมูลด้วย (23-01-2563)
กองแผนงานอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการตามตัวชี้วัดปี 63 ครั้งที่ 2 เข้าในระบบ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เริ่มบันทึกแผนงาน/เงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พค.63 และบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 15 พค.63 (21-04-2563)
แจ้งหน่วยงาน การบันทึกแผนงาน/เงิน ในการจัดสรร คง.2(งวด2) กิจกรรมที่เป็นเกษตรกรรายเดิมให้ทำแผนเงินเพิ่มเติมในงวด2(เม.ย.-ก.ย.63)ตามที่ได้รับ (28-04-2563)