รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
แจ้งหน่วยงาน \\ โครงการที่ยังไม่วัดผลตัวชี้วัดครั้งที่ 1/61 รอตรวจสอบความชัดเจนของโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก 2.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ (13-02-2561)
กองแผนงานขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการ ยกเว้น 1.โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก 2.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ (13-02-2561)