รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
กผง.อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการตามตัวชี้วัดปี64 เข้าในระบบ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เริ่มบันทึกแผนงาน/เงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10ธค63 และบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 18ธค63 พร้อมทั้งบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (24-11-2563)