รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
เบราเซอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-Project บน PC และ โน้ตบุ๊ค (30-12-2563)
กวพ.แก้ไขการบันทึกข้อมูลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในระบบ e-project ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ปรับปรุงข้อมูลด้วย โดยบันทึกแผน/ผล ในกิจกรรมที่จัดสรรใหม่ในระบบ ยกเลิกการรายงานในกิจกรรมเดิม รายละเอียดตามไฟล์แนบ (27-04-2564)
แจ้งปัญหาการบันทึกแผน/รายงานผล ติดต่อโดยใช้ช่องทางเว็บบอร์ด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 เจ้าหน้าที่บางส่วนต้อง WFH (26-04-2564)
แจ้งหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกแผน/รายงานผล โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดสรรใหม่ในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พ.ค. 64 (05-05-2564)