รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
แจ้งหน่วยงานให้บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตาม คง2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (17-11-2559)
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรที่ปรากฏในระบบ e-Project ให้หน่วยงานวางแผนงาน/เงิน เมื่อได้รับอนุมัติโอนงบประมาณจากกรม ทั้งนี้โครงการนี้ไม่ได้นับรวมในการสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานฯตามหนังสือ ที่ กษ 1004/ว1821 ลงวันที่ 20 ธ.ค (22-12-2559)
ตรวจสอบผลการรายงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 (23-12-2559)
กองพัฒนาเกษตรกรปรับกิจกรรมโครงการอาสาสมัครเกษตร จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ขอให้ สสก.ที่ 5,6 และ 8 ทำแผน/รายงานผล กิจกรรมงานมหกรรมอาสาสมัครหมู่บ้าน 2.ขอให้ สสก.ที่ 1-9, กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด ทำแผน/รายงานผล กิจกรรม สัมนา/อบรม IFPP (28-06-2560)