รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

- สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกความก้าวหน้า
- ดูรายงานย้อนหลัง (http://project.doae.go.th)
- คู่มือการใช้ระบบงาน
- สื่อการสอน 1
- สื่อการสอน 2
- สื่อการสอน 3
- กระดานสนทนา/เว็บบอร์ด

 

หัวข้อข่าว
คู่มือการใช้งาน e-Project ฉบับย่อ (วางแผน/บันทึกผล) (21-01-2559)
กผง.อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการตามตัวชี้วัดปี64 เข้าในระบบ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เริ่มบันทึกแผนงาน/เงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10ธค63 และบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 18ธค63 พร้อมทั้งบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (24-11-2563)
แนวทางการวางแผน/รายงานผลกิจกรรม กรณีที่เกษตรกรรายเดิมอบรมซ้ำหลายครั้ง(นับซ้ำ) (24-12-2563)
เบราเซอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-Project บน PC และ โน้ตบุ๊ค (30-12-2563)
กผง.ได้ตรวจสอบการวางแผนงาน/เงิน ในระบบ e-Project พบว่ายังมีหน่วยงานที่ยังไม่ทำแผนในระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรตาม คง.2 ทำแผนให้ครบถ้วน และรายงานผลการปฏิบัติงานทันทีเมื่อแล้วเสร็จ (04-01-2564)
กผง. ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการ ทุกกิจกรรม (โครงการตามตัวชี้วัด),ปรับแผนงาน/เงิน,รายงานผลทันทีเมื่อแล้วเสร็จ ตัดยอดข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 (04-02-2564)